Ölkə

Siyavuş Novruzov: “Siyasi partiyanın fəaliyyəti təkcə bəyanat yazmaqdan ibarət deyil”

Siyavuş Novruzov: “Siyasi partiyanın fəaliyyəti təkcə bəyanat yazmaqdan ibarət deyil”backend
  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki

Azərbaycanda bə­zi yer ad­la­rı­nın də­yiş­di­ril­mə­si gözlənilir.

DiasporPress.az-ın xəbərinə görə, bu barədə parlamentin Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov “Milli Məclis” jurnalına açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, re­gion­la­rın, elə­cə də, yer­li ida­rəet­mə orqanlarının in­ki­şa­fı­na tə­sir edə­cək bəzi qanun­lar­da dəyişikliklər Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin iş planına daxildir.

Deputatın sözlərinə görə, bir sı­ra tək­lif­lə­r də mü­va­fiq ra­zı­laş­dır­ma­lar­dan ke­çi­ri­lir. Komitə sədri siya­si sis­tem­də dəyişikliklərlə əlaqədar təkliflərinin olduğunu da bildirib.

“Ümu­miy­yət­lə, Av­­ro­pa İt­ti­fa­qı öl­kə­lə­ri­nin si­ya­si par­ti­ya­lar­la bağ­lı qa­nun­la­rın­da da gös­tə­ri­lib ki, par­ti­ya bir ne­çə il fəaliy­yət gös­tər­mir­sə, av­to­ma­tik ola­raq qey­diy­ya­tı ləğv edi­lir. Tə­bii ki, si­ya­si par­ti­ya­nın fəaliy­yə­ti tək­cə bə­ya­nat yaz­maq­dan iba­rət de­yil”, – deyə S.Novruzov əlavə edib.

Millət vəkili he­­sab edi­r ki, si­ya­si par­ti­ya­la­rın tam şə­kil­də fəaliy­yət is­ti­qa­mət­lə­ri­nin təkmilləşdirilməsi ilə bağ­lı qa­nun­ve­ri­ci­li­yə mü­va­fiq də­yi­şik­lik­lər edil­mə­lidir:

“Bu, öl­kə­də si­ya­si sis­te­min da­ha da möh­kəm­lən­mə­­sinə xid­mət edə­cək ad­dım ola­caq”.

 

DiasporPress.az